Privātuma politika

DoorToDoor PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PAMATNOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS
1.1.
Šajā Privātuma politikā ir iekļauta informācija par personas datu apstrādi portālā www.doortodoor.eu. Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskajām personām par to, kā un kāpēc DoorToDoor iegūst fizisko personu datus, kā personas dati tiek izmantoti un kādas ir Datu subjekta tiesības attiecībā uz DoorToDoor veiktajām darbībām tā datu izmantošanā.
1.2. DoorToDoor rīcībā esošo personas datu pārzinis ir SIA “DoorToDoor”, reģistrācijas numurs 43603088149 (iepriekš un turpmāk – DoorToDoor). Ar Datu pārzini var sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju: Krišjāņa Barona iela 40A, Jelgava, LV-3001, e-pasts: info@doortodoor.eu.
1.3. Šajā privātuma politikā lietoto jēdzienu saturs atbilst DoorToDoor pakalpojumu sniegšanas un portāla Lietošanas noteikumos (turpmāk – Noteikumi) norādītajai jēdzienu nozīmei, ja vien šajā politikā nav noteikts citādi. Šī Privātuma politika ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa un attiecībā uz to ir piemērojami Noteikumi, ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi.
1.4. Privātuma politikā lietotajiem jēdzieniem ir turpmāk norādītā nozīme:
1.4.1. Aizmiršana – Datu subjekta datu dzēšana no visām DoorToDoor sistēmām.
1.4.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot DoorToDoor pieejamos datu subjekta personas datus;
1.4.3. Darbinieks – fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar DoorToDoor uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotā persona;
1.4.4. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu – Datu subjektu;
1.4.5. Privātuma politika – šī privātuma politika.
1.4.5. Sīkdatne – (angļu val. – cookie) neliels teksta fails, kas tiek saglabāts datorā vai citā Lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē tiek saglabāta informācija, ņemot vērā Lietotāja veiktās darbības pārlūkprogrammā, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes (Portāla) apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas konkrētajam Lietotājam.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS
2.1. DoorToDoor rīcībā esošie personas dati tiek izmantoti DoorToDoor pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai – starpniecībai Sūtījumu nosūtīšanas pakalpojuma noformēšanā un izpildes nodrošināšanā, nogādājot Sūtījumu no Nosūtītāja Saņēmējam.
2.2. Privātuma politikas 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā norādīto Lietotāja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir starp Lietotāju kā Datu subjektu un DoorToDoor noslēgtā līguma izpilde par pakalpojumu sniegšanu Lietotājam.
2.3. Privātuma politikas 4.2.1. un 4.2.2.punktā norādīto Saņēmēja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir starp Nosūtītāju un Saņēmēju kā datu subjektu noslēgtā līguma izpilde, uz kura pamata Nosūtītājs nodod Sūtījumu Saņēmējam, ja šāds līgums ir noslēgts. Citos gadījumos Saņēmēja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Nosūtītāja leģitīmās intereses nodrošināt Sūtījuma nogādāšanu Saņēmējam.
2.4. Lietotāja, Nosūtītāja un Saņēmēja personas dati tiek iegūti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams Pasūtījuma izpildei – Sūtījuma piegādei Saņēmējam norādītajā adresē, kā arī Noteikumos paredzētos gadījumos – Sūtījuma atpakaļ piegādei.  

3. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
3.1. DoorToDoor ievēro konfidencialitāti attiecībā uz personas datiem, informāciju par Lietotāja Pasūtījumiem. Visi personas dati un cita informācija, kuru Lietotājs ir ievadījis Portālā Pasūtījuma noformēšanai, tiek nodoti apstrādei tikai Piegādātājam, kura piegādes pakalpojumu Lietotājs ir izvēlējies, un tikai tādā apjomā, kā nepieciešams Pasūtījuma izpildei. Piegādātājiem ir tiesības Lietotāja, Nosūtītāja, Saņēmēja personas datus nodot apakšuzņēmējiem, kas piesaistīti pakalpojumu sniegšanai.
3.2. DoorToDoor veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu subjekta personas dati, kas atrodas pie DoorToDoor, vienmēr ir drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, DoorToDoor iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Dati tiek glabāti drošos serveros.
3.3. DoorToDoor nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, DoorToDoor pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras.

4. KĀDI PERSONAS DATI TIEK IEGŪTI un no kādiem avotiem 
4.1. DoorToDoor iegūst Lietotāja personas datus tikai Lietotāja tādā apjomā, kādā pats Lietotājs tos sniedz, reģistrējoties Portālā un veicot Pasūtījumu:
4.1.1. Personiskā informācija (vārds uzvārds);
4.1.2. Kontaktinformācija (pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
4.1.4. Maksājumu informācija (norēķinu kartes numurs, konta numurs, personas kods, ja Lietotājs izvēlas maksājumu veikt ar norēķinu karti vai internetbanku);
4.2. DoorToDoor iegūst Saņēmēja personas datus tādā apjomā, kādā tos ir sniedzis Lietotājs, veicot Pasūtījumu:
4.2.1. Personiskā informācija (vārds uzvārds);
4.2.2. Kontaktinformācija (pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
4.3.Izmantojot DoorToDoor pakalpojumus, Lietotājs apliecina, ka visi Lietotāja norādītie personas dati, tostarp Saņēmēja personas dati, ir pareizi un precīzi. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu un tā ir uzskatāma par priekšnoteikumu, lai noslēgtu līgumu un sniegtu pakalpojumus Lietotājam. Gadījumā, ja Lietotājs sniedzis neprecīzus vai nepareizus personas datus, pakalpojumu sniegšana nav iespējama.

5. Kādām personām un kādā nolūkā tiek nodoti personas dati|
5.1. DoorToDoor nodod personas datus konkrētajam Piegādātājam, kuru Lietotājs ir izvēlējies Pasūtījuma izpildei. Personas dati tiek nodoti tādā apmērā, kā nepieciešams, lai būtu iespējams veikt pasūtījuma izpildi – Sūtījuma paņemšanu, Sūtījuma piegādi Saņēmējam vai atpakaļ piegādi Nosūtītājam.
5.2. DoorToDoor ir pienākums nodot Lietotāja, Nosūtītāja un Saņēmēja personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī citām valsts un pašvaldības iestādēm, kuru tiesības iegūt personas datus noteiktas normatīvajos aktos. DoorToDoor var nodot Datu subjekta personas datus arī citām tiesību aizsardzības iestādēm un subjektiem (piemēram, tiesām, advokātiem), kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu DoorToDoor juridiskās intereses, celtu prasības.

6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
6.1. Datu subjektam ir šādas tiesības:
6.1.1. būt informētam par datu apstrādes mērķiem pirms jebkuras datu nodošanas;
6.1.2. iebilst pret datu apstrādes turpināšanu, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei;
6.1.3. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Lietotājam ir tiesības pašam veikt datu labošanu reģistrētajā Portāla profilā;
6.1.4. saņemt informāciju, vai DoorToDoor apstrādā Datu subjekta personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem;
6.1.5. pieprasīt savu personas datu “Aizmiršanu” normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, iesniedzot pieprasījumu Portāla kontakta formā “Sazinies ar mums”;
6.1.6. pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti tā personas dati. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Datu subjektam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm gadījumos, kad normatīvajos aktos paredzēts aizliegums izpaust minēto faktu;
6.1.7. citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās Datu subjekta tiesības.
6.2. Tiesību pārkāpuma gadījumā Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie DoorToDoor ar attiecīgu pretenziju, Datu valsts inspekcijā vai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. DoorToDoor apstrādā šajā sadaļā paredzētos Datu subjekta pieprasījumus un lūgumus pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅI
7.1. DoorToDoor rīcībā nodotie Personas dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam – DoorToDoor sniegto pakalpojumu izpildes nodrošināšanai vai līdz brīdim, kad Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu datu apstrādei. DoorToDoor ir tiesības ilgāk glabāt personas datus, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos termiņos DoorToDoor juridisko interešu aizsardzībai.
7.2. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām dati tiks izdzēsti, padarīti nepieejami (arhivēšana), vai arī neidentificējami, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Datu subjektu.
7.3. Sadarbības partneri, tostarp, Piegādātāji, uzglabā klienta personas datus atbilstoši konkrēto sadarbības partneru privātuma politikās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā, ievērojot normatīvos aktus.

8. SĪKDATNES
8.1. DoorToDoor portālā izmanto Sīkdatnes, lai nodrošinātu Lietotājiem pakalpojumus un uzlabotu Portāla funkcionalitāti.
8.2. Lietotājam ir iespējams ierobežot vai atspējot Sīkdatņu izmantošanu Lietotāja izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, izmantojot konkrētās pārlūkprogrammas piedāvātās funkcijas sadaļā “iestatījumi” vai līdzīgā. Lietotājam ir tiesības un iespējams dzēst visas uz savas ierīces saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu ierobežošana vai atspējošana var liegt iespēju Lietotājam izmantot visas Portāla funkcijas pilnībā.
8.3. Portālā tiek izmantoti šādi Sīkdatņu rīki:
8.3.1. Google Analytics sīkdatnes – Portālā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Koledžas tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
8.3.2. Google Adwords sīkdatnes – Portāls izmanto Google AdWords atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) Portāla iepriekšējiem apmeklētājiem.
8.4. Portālā tiek izmantoti šādi Sīkdatņu funkcionālie veidi:
8.4.1. Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo nepieciešamas netraucētas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt savienojumu ar lietotāju profilu un pilnā apmērā izmantot tīmekļa vietni. Šādas sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neatklāj lietotāja identitāti un nevāc informāciju par lietotāju. Šīs sīkdatnes tiek uzglabātas lietotāja ierīcē līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai.
8.4.2. Funkcionālās sīkdatnes. Šādas sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnīgu tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi izmantot tīmekļa vietni un personalizēt to. Funkcionālās sīkdatnes saglabā lietotāja izvēles un nodrošina atsevišķas funkcijas. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
8.4.3. Analīzes sīkdatnes. Šādas sīkdatnes vāc informāciju par lietotāju mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, kuras sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kuri pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Ievāktā informācija tiek izmantota analīzes nolūkos, lai saprastu, kas lietotājus interesē un kā padarīt tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku. Analīzes nolūkos var tikt izmantotas trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
8.4.4. Mērķorientētas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnē, lai individuāli lietotājam un lietotāja interesēm pielāgotu mārketinga aktivitātes un nākotnē sniegtu lietotājam personalizētus pakalpojumus. Šīs sīkdatnes atceras, ka lietotājs apmeklēja tīmekļa vietni, un var tikt izmantotas, lai parādītu lietotājam sociālajos medijos un citās vietnēs personalizētu reklāmu. Mērķorientētas reklāmas nolūkos var tikt izmantotas trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.
8.4.5. Trešo personu sīkdatnes. Tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumus, lai būtu iespējams zināt, kas tīmekļa vietnē ir populārs un kas ne, tādējādi padarot tīmekļa vietni lietojamāku. Netiek kontrolētas trešo personu sīkdatnes un vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma noteikumus varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.

Mēs apkopojam un apstrādājam Jūsu personisko informāciju šādiem mērķiem: Analīze. Uzzināt vairāk