Noteikumi

DoorToDoor Pakalpojumu sniegšanas un Portāla lietošanas noteikumi 03.12.2020. redakcijā

DoorToDoor pakalpojumu sniegšanas un portāla Lietošanas noteikumi 

1. NOTEIKUMOS LIETOTĀS DEFINĪCIJAS
 1.1. Portāls –
portāls www.doortodoor.eu.
1.2. Platforma – Portālā pieejamā DoorToDoor Pakalpojumu atlasīšanas un izvēles platforma.
1.3. Lietotājs – Portāla klients, kas izmanto Portālā pieejamos Pakalpojumus.
1.4. Piegādātāji – DoorToDoor sadarbības partneri, kuru sniegtie piegādes pakalpojumi tiek piedāvāti Lietotājam Portālā.
1.5. DoorToDoor – SIA “DOOR TO DOOR”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 43603088149, Portāla īpašnieks un Portāla uzturētājs.
1.6. Noteikumi – šie DoorToDoor Pakalpojumu sniegšanas un Portāla lietošanas noteikumi.
1.7. BUJ – Portāla sadaļa “Biežāk uzdotie jautājumi”, kurā tiek iekļauta informācija par Portāla izmantošanu un Pakalpojumu saņemšanu. BUJ ir uzskatāmi par šo Noteikumu sastāvdaļu un ir saistoši Lietotājam.
1.8. Privātuma politika – Portālā publicētā Privātuma politika.
1.9. Pakalpojums – konkrēti piegādes pakalpojumi, kas tiek atlasīti un piedāvāti Lietotājam Portālā pēc Lietotāja pasūtījuma datu ievades.
1.10. Pakomāts – slēgts Piegādātāja paku skapis, kurā Piegādātājs ievieto Sūtījumu, kuru Saņēmējam ir iespēja patstāvīgi izņemt Piegādātāja noteiktā termiņā un izmantojot Piegādātāja nodrošinātus piekļuves datus.
1.11. Papildpakalpojumi – papildu informācija par konkrēta Lietotājam piedāvāta Piegādātāja Pakalpojumu izpildes nosacījumiem un papildu pakalpojumiem, kas norādīta pie katra konkrētā Piegādātāja piedāvājuma.
1.12. Papildinformācija – Piegādātāja Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi un citi Piegādātāja speciālie nosacījumi Pasūtījuma izpildei, kas pieejami un publicēti katra Piegādātāja mājaslapā. Noteikumos lietots arī termins “Speciālie nosacījumi”, kas uztverams kā sinonīms jēdzienam “Papildinformācija”.
1.13. Pasūtījums – Lietotāja izdarīts pasūtījums, akceptējot konkrētu Portālā piedāvātu Pakalpojumu.
1.14. Pick-up punkts – punkts (degvielas uzpildes stacija, tirdzniecības vieta u. c.), uz kuru Piegādātājs nogādā Sūtījumu un kur to ir iespējams izņemt Saņēmējam Piegādātāja noteiktā termiņā.
1.15. Sūtījums – konkrēta Pasūtījuma ietvaros nosūtāmais sūtījums.
1.16. Saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kam ir adresēts Sūtījums.
1.17. Nosūtītājs – juridiska vai fiziska persona, kas Pasūtījuma veidlapā un Sūtījuma pavadlapā norādīta kā Sūtījuma nosūtītājs.
1.18. Sūtījuma pavadlapa – Sūtījuma informatīvā lapa, kurā norādīta Sūtījuma piegādei nepieciešamā informācija, tostarp informācija par Sūtījuma saņēmēju un adresi, un kas Lietotājam jāpiestiprina konkrētajam Sūtījumam atbilstoši šiem Noteikumiem.
1.19. Papildpakalpojumi – Lietotāja norādītā un izvēlētā papildu informācija par Lietotāja veikto Pasūtījumu (pazīmes, piegādes speciālais veids u. tml.) atbilstoši konkrētā Piegādātāja piedāvājumam.
1.20. Papildu rēķins – rēķins, ko DoorToDoor nosūta Lietotājam un kurā ir ietverta Soda nauda un/vai jebkādi papildu izdevumi, kas DoorToDoor vai Piegādātājam ir radušies sakarā ar Lietotāja pienākumu neizpildi, Sūtījuma neatbilstību šiem Noteikumiem, Piegādātāja Papildinformācijai vai Pasūtījumā norādītajai informācijai par Sūtījumu, kā arī Sūtījuma saņēmēja rīcības dēļ.
1.21. Aizliegtie priekšmeti – objekti un vielas, kuru nosūtīšana atbilstoši Noteikumu 6.4.punktam, tostarp konkrētā Piegādātāja Papildinformācijā iekļautajiem nosacījumiem, ir aizliegta.
1.22. Soda nauda – soda nauda, kas tiek piemērota Lietotājam Noteikumu 6.7.punktā paredzētajā gadījumā.

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
2.1. Portāls tiek izmantots dažādu Portālā norādītu piegādes pakalpojumu salīdzināšanai un izvēlētās piegādes pasūtīšanai, nodrošinot Lietotājam iespēju izvēlēties Lietotāja vajadzībām un vēlmēm atbilstošāko piegādes pakalpojumu. Piegādes pakalpojumus piedāvā Portāla sadaļā “Sadarbības partneri” minētie Piegādātāji.
2.2. Portāla darbību nodrošina DoorToDoor. DoorToDoor caur Portālu nodrošina starpniecību Piegādātāju sniegto piegādes pakalpojumu noformēšanā.
2.3. Portāla Lietotāju personas datu apstrādes principi ir ietverti Portālā publicētajā Privātuma politikā.
2.4. Pirms uzsākt Portāla lietošanu, Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem, kā arī Portālā publicēto Privātuma politiku. Pirms konkrēta Pakalpojuma izvēles Lietotājam ir pienākums iepazīties ar konkrētā izvēlētā Piegādātāja Papildinformāciju. Lietotājam pirms Portāla pakalpojumu izmantošanas ir pienākums apliecināt piekrišanu Noteikumiem, Privātuma politikai un Papildinformācijai, veicot atbilstošu atzīmi pie apliecinājuma “Apliecinu, ka esmu iepazinies ar portāla DoorToDoor Noteikumiem, Privātuma politiku un Piegādātāja Papildinformāciju”. Izdarot šajā punktā minēto atzīmi, Lietotājs neatsaucami apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem, Privātuma politikai un Papildinformācijai. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, Privātuma politikai vai Papildinformācijai, Lietotājam nav tiesību lietot šo Portālu.
2.5. Noteikumi, Privātuma politika, Papildinformācija, BUJ, kā arī citi Portālā publicēti noteikumi ir saistoši Lietotājam un ir uzskatāmi par distances līguma noteikumiem.
2.6. Portāla uzturētājam ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt grozījumus Noteikumos un Privātuma politikā, publicējot aktuālo Noteikumu un Privātuma politikas redakciju Portālā. Noteikumu 2.4. punktā norādītais Lietotāja apliecinājums tiek izdarīts par aktuālo un spēkā esošo Noteikumu un Privātuma politikas regulējumu Pasūtījuma izdarīšanas brīdī. Piegādātājs jebkurā brīdī var veikt izmaiņas Papildinformācijā. Lietotājs iepazīstas ar Piegādātāja aktuālo Papildinformāciju pirms katra Pasūtījuma veikšanas.
2.7. Portāla sadaļā “BUJ” tiek publicēta informācija, kas tieši piemērojama Pakalpojuma saņemšanai un Pasūtījuma izpildei. Šajos Noteikumos, tostarp 2.4. un 2.5. punktā, noteiktie Lietotāja pienākumi ir piemērojami attiecībā uz BUJ.

3. REĢISTRĀCIJA UN LIETOTĀJA TIESĪBAS 
3.1. Lietotājam nav pienākuma reģistrēties Portālā, lai saņemtu Portālā piedāvātos Pakalpojumus. Lietotājam ir tiesības reģistrēties Portālā, aizpildot reģistrācijas veidlapas ievadlaukus, uzrādot savus personas datus un piekrītot personas datu nodošanai.
3.2. Reģistrētajiem Lietotājiem Portālā tiek izveidots profils un piešķirts lietotāja numurs pēc tam, kad ir pabeigta Lietotāja reģistrācija atbilstoši Noteikumiem. Portāla reģistrētajiem Lietotājiem tiek nodrošināta Pasūtījumu vēstures un Lietotāja datu saglabāšana visu reģistrācijas periodu.
3.3. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pašrocīgi dzēst Portālā izveidoto Lietotāja profilu un tajā saglabātos personas datus. Lietotājam ir tiesības pašrocīgi veikt izmaiņas savā profilā ievadītajos datos.
3.4. Lietotājam ir tiesības izmantot Portāla Pakalpojumus. Lietotājam ir tiesības veikt Piegādātāju piedāvāto Pakalpojumu salīdzināšanu un saņemt piegādes piedāvājumu sarakstu bez maksas. Lietotājs maksājumus veic šajos Noteikumos vai Papildinformācijā paredzētajos gadījumos.
3.5. Portāla Lietotājam ir aizliegts lietot Portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.
3.6. Par Noteikumos noteikto Nosūtītāja un Saņēmēja pienākumu izpildi attiecībā uz Lietotāja veiktiem Pasūtījumiem atbild Lietotājs.

4. PASŪTĪJUMA IZVĒLE UN NOFORMĒŠANA
4.1. Lietotājam, izmantojot Platformu, ir iespēja saņemt Piedāvājumus konkrēta Lietotāja Sūtījuma nosūtīšanai. Piegādātāju piedāvājumu atlasei un saņemšanai Lietotājs izmanto Platformas rīku “Platformas kalkulators”
4.2. Lietotājs Platformas sadaļā “Platformas kalkulators” ievada pieprasīto pamatinformāciju par konkrēto Pasūtījumu: piegādes adreses valsti, pilsētu un pasta indeksu, Sūtījuma izmēru un veidu, aizpildot attiecīgos laukus.
4.3. Pēc Noteikumu 4.2. punktā norādīto datu ievadīšanas un apstiprināšanas Platformā tiek uzrādīti visu Piegādātāju piedāvājumi konkrētajam Pasūtījumam, pie katra Piegādātāja norādot Pasūtījuma cenu, iespējamo Sūtījuma saņemšanas laiku, iespējamo piegādes laiku, atsevišķi tiek norādīti pieejamie piegādes veidi (eksprespiegāde, paātrināta piegāde, parastā piegāde u. c.).
4.4. Pie katra uzrādītā cenas piedāvājuma Lietotājam tiek sniegta Papildinformācija par konkrētā Piegādātāja nosacījumiem un Papildpakalpojumiem attiecībā uz piegādes veikšanu. Ar papildu informāciju Lietotājs iepazīstas patstāvīgi, atverot sadaļas “Papildpakalpojumi” un “Papildinformācija”, kā arī apmeklējot konkrētā Piegādātāja mājaslapu internetā, lai iepazītos ar speciālajiem nosacījumiem.
4.5. Lietotājs veic Pasūtījumu, izvēloties vienu no Platformā uzrādītajiem Piegādātāju piedāvājumiem konkrētajam Pasūtījumam. Piegādātāja izvēle notiek, uzspiežot attiecīgajai sadaļai “Pasūtīt”. Izvēloties un apstiprinot konkrētu cenu piedāvājumu, Lietotājs piekrīt Piegādātāja piegādes noteikumiem, tostarp “Papildinformācijai” atbilstoši 4.4. punktam.
4.6. Noformējot Pasūtījumu, Lietotājs aizpilda Platformā ģenerēto Pasūtījuma veidlapu un norāda pieprasīto informāciju par konkrēto Pasūtījumu, tostarp, Nosūtītāju, Saņēmēju, adresi Sūtījuma pieņemšanai, piegādes adresi, piegādājamā Sūtījuma veidu, apraksta Sūtījuma saturu, Sūtījuma vērtību, norāda Sūtījuma izmēru un svaru noteiktajā amplitūdā, nepieciešamo Sūtījuma saņemšanas un piegādāšanas datumu, kā arī Sūtījuma sevišķās īpašības atbilstoši Noteikumu 6.2. punktam u. c. prasīto informāciju.
4.7. Lietotājs atbild par Noteikumu 4.6. punktā noteiktās Pasūtījuma noformēšanai sniegtās informācijas pareizību un patiesumu un uzņemas pilnu atbildību par Sūtījuma bojājumu, Piegādātāja atteikumu veikt piegādi, citiem piegādes traucējumiem, kā arī Piegādātāja aprēķinātajām papildu izmaksām gadījumā, ja Lietotāja sniegtā informācija nav bijusi pareiza.
4.8. Noformējot Pasūtījumu, Lietotājam ir pienākums norādīt Sūtījuma vērtību. Sūtījuma vērtībai jābūt pamatotai un patiesai. Strīda gadījumā Lietotājam jānodrošina dokumenti Sūtījuma vērtības pamatošanai, piemēram, pirkuma čeks.
4.9. Lietotājs patstāvīgi veic Sūtījuma sagatavošanu un nodošanu izvēlētā Piegādātāja kurjeram, ievērojot šo Noteikumu 6. sadaļu.
4.10. Lietotāja Pasūtījums tiek nodots izvēlētajam Piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pilna priekšapmaksas maksājuma saņemšanas DoorToDoor norēķinu kontā. Gadījumā, ja Lietotāja Pasūtījumam tiek piemērota pēcapmaksa, Pasūtījums tiek nodots Piegādātājam nekavējoties pēc Pasūtījuma noformēšanas pabeigšanas atbilstoši Noteikumu 4.5. un 4.6. punktam.

5. APMAKSAS NOSACĪJUMI
5.1. Lietotājs veic samaksu par Pasūtījumu atbilstoši konkrētajā Piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem, ievērojot Pasūtījuma veidlapā ievadītos datus par Sūtījuma svaru, izmēru un Sūtījumu skaitu. Maksa par Pasūtījumu tiek aprēķināta un norādīta pēc Pasūtījuma noformēšanas darbību veikšanas. Pasūtījuma maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Latvijas Republikas tiesiskajam regulējumam.
5.2. Veicot Pasūtījumu, Lietotājs izvēlas vienu no piedāvātajiem samaksas veidiem:
5.2.1. apmaksa ar norēķinu karti notiek, Lietotājam Platformā ievadot Lietotāja turējumā esošas bankas norēķinu kartes datus. Veicot maksājumu ar norēķinu karti, kuras turētājs ir cita persona, Lietotājs apstiprina savas tiesības izmantot citas personas norēķinu karti un uzņemas pilnu atbildību šajā sakarā;
5.2.2.Apmaksa ar interneta banku notiek, Lietotājam, izvēloties vienu no Platformā norādītajām bankām, pieslēdzoties interneta bankai un apstiprinot automātiski izveidoto maksājumu par Lietotāja konkrēto Pasūtījumu;
5.2.3. apmaksa ar priekšapmaksas rēķinu notiek, Portālam pēc Lietotāja Pasūtījuma noformēšanas un apstiprināšanas nosūtot Lietotājam uz tā norādīto e-pasta adresi rēķinu par Lietotāja konkrēto Pasūtījumu atbilstoši izvēlētajam cenu piedāvājumam. Lietotājam ir pienākums veikt rēķina samaksu 5 (piecu) dienu laikā no rēķina sagatavošanas dienas vai citā, īsākā, rēķinā norādītajā termiņā. Rēķinā norādītais samaksas termiņš var tikt noteikts īsāks atkarībā no Lietotāja Pasūtījumā norādītā vēlamā sūtījuma piegādes laika.
5.3. Lietotājam, ar ko ir noslēgts terminēts pakalpojumu līgums (turpmāk – Līgums) un noslēgtais Līgums šādu iespēju paredz, papildus 5.2. punktā norādītajiem samaksas veidiem ir iespēja izvēlēties Pakalpojuma pēcapmaksu. Apmaksa ar pēcapmaksas rēķinu tiek veikta atbilstoši noslēgtā Līguma nosacījumiem.
5.4. Pēc Noteikumu 5.1. punktā noteikto maksājumu saņemšanas DoorToDoor uz Lietotāja norādīto e-pastu nosūta informāciju par maksājuma saņemšanas apstiprinājumu, pievienojot Sūtījumam sagatavoto Sūtījuma pavadlapu. Sūtījuma pavadlapas saņemšana ir uzskatāma par Pasūtījuma pieņemšanu un apstiprinājumu no DoorToDoor puses un akceptu līguma noslēgšanai starp Lietotāju un DoorToDoor.
5.5. Veicot Pasūtījuma apmaksu atbilstoši Līguma 5.2. punktam, Lietotājs neatsaucami apstiprina Pasūtījuma nosacījumus. Gadījumā, ja šādi noformēts Pasūtījums netiek izpildīts no Lietotāja atkarīgu iemeslu dēļ, Lietotājam netiek atmaksāta par Pasūtījumu veiktā samaksa. Par šādiem no Lietotāja atkarīgiem iemesliem cita starpā tiek uzskatīti šādi gadījumi: Lietotājs ir vienpusēji atteicies no Pasūtījuma; Piegādātājs ir atteicies izpildīt Pasūtījumu Sūtījuma neatbilstības vai citas Lietotāja rīcības dēļ.
5.6.Piegādātājam nodotais Sūtījums tiek nosvērts un pārmērīts pirms piegādes veikšanas. Sūtījuma izmēra un svara lieluma noteikšanā izšķirošie ir konkrētā Piegādātāja fiksētie lielumi. Gadījumā, ja Piegādātājam nodotā Sūtījuma svars vai izmērs pārsniedz Pasūtījumā norādīto Sūtījuma svaru vai izmēru, DoorToDoor ir tiesības:
5.6.1. atteikt Pasūtījuma izpildi, ja to ir atteicis Piegādātājs, vai
5.6.2. pieprasīt Lietotājam veikt piemaksu par neatbilstošu Sūtījumu, ja šādas tiesības ir izmantojis Piegādātājs atbilstoši konkrētā Piegādātāja Pakalpojumu cenrādim. Pasūtījuma izpildes galīgā cena tiek aprēķināta, ievērojot Piegādātāja noteiktos Sūtījuma lielumus – svaru un izmēru.
5.7. Lietotājs sedz jebkādus papildu izdevumus, kas DoorToDoor vai Piegādātājam ir radušies sakarā ar Lietotāja pieļautiem Noteikumu pārkāpumiem, kā arī izdevumus par jebkādām papildu darbībām, kas Piegādātājam ir bijušas jāveic Pasūtījuma izpildes nodrošināšanai atbilstoši Piegādātāja cenrādim. Šajā punktā minētu papildu izdevumu gadījumā.
5.8. DoorToDoor nosūta Lietotājam Papildu rēķinu par papildu izdevumu segšanu. Papildu rēķinu DoorToDoor ir tiesības izsniegt 6 (sešu) mēnešu laikā no papildu izdevumu rašanās brīža.
5.9. Lietotājam ir pienākums apmaksāt Papildu rēķinu tajā norādītajā termiņā. Gadījumā, ja Lietotājs nav veicis Papildu rēķina samaksu, DoorToDoor ir tiesības atteikt Lietotāja turpmāku Pasūtījumu izpildi, kā arī bloķēt reģistrēta Lietotāja profilu līdz samaksas saņemšanai.

6. PIEGĀDĀJAMIE OBJEKTI UN SŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA|
6.1. Noformējot Pasūtījumu, Lietotājam ir pienākums atklāt Sūtījuma saturu, aizpildot attiecīgu lauku Pasūtījuma veidlapā atbilstoši Noteikumu 4.6. punktam. Lietotājam ir pienākums, veicot Pasūtījumu, sniegt pilnīgu informāciju par tādiem piegādājamiem sūtījumiem, kas var jebkādā veidā izraisīt citas personas vai vides apdraudējumu. Lietotājam ir pienākums ievērot Noteikumu 6.4. punktā noteiktos aizliegumus.
6.2. Lietotājam, aizpildot Pasūtījuma veidlapu, ir pienākums atzīmēt Sūtījumā esošo objektu īpašās pazīmes: “Trausls”, “Lielgabarīta”, “Piegāde tirdzniecības centrā” u. c.
6.3. Par Piegādātājam nodotā Sūtījuma saturu pilnībā atbild Lietotājs.
6.4. Aizliegts Sūtījumā iekļaut objektus, kas ir izņemti no civiltiesiskās apgrozības un/vai kuru glabāšana vai pārvadāšana ir aizliegta ar Latvijas Republikas likumu, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kā arī tranzīta vai Saņēmēja valsts normatīvajiem aktiem. Lietotājam cita starpā aizliegts nosūtīt turpmāk uzskaitītos priekšmetus, kā arī priekšmetus, kas kā aizliegti norādīti BUJ un katra Piegādātāja Papildinformācijā:
6.4.1. narkotiskās vai psihotropās vielas;
6.4.2. pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana (bērnu pornogrāfija), cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība;
6.4.3. priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
6.4.4. priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta;
6.4.5. priekšmetus vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
6.4.6. pastkartes vai vēstules ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, kas liecina, ka ar šīm pastkartēm vai vēstulēm apmainās personas, kuras uz Sūtījuma nav norādītas kā sūtītājs un adresāts;
6.4.7.sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
6.4.8. naudu, monētas, banknotes un jebkura veida vērtspapīrus (čekus);
6.4.9. priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā;
6.4.10. dzīvniekus.
6.5. Gadījumā, ja Sūtījuma sastāvā tiek konstatētas Noteikumu 6.4. punktā minētās vielas vai objekti, Piegādātājs atsaka vai pārtrauc Pasūtījuma izpildi. Piegādātājs ir tiesīgs tiesību aktos un Piegādātāja Papildinformācijā noteiktajā kārtībā rīkoties ar Sūtījumu, tostarp pieprasīt Sūtījuma atpakaļ paņemšanu no Piegādātāja noliktavas vai nosūtīt Sūtījumu Nosūtītājam atpakaļ atbilstoši konkrētā Piegādātāja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. DoorToDoor ir tiesības pieprasīt Lietotājam vai Nosūtītājam paņemt šajā punktā norādītos sūtījumus atpakaļ, saņemot tos Piegādātāja noliktavā. Lietotājs ir informēts, ka Lietotājam ir pienākums atlīdzināt DoorToDoor jebkādus izdevumus, kas saistīti ar šajā punktā noteiktā sūtījuma glabāšanu Piegādātāja noliktavā līdz atpakaļ paņemšanai, ievērojot konkrētā Piegādātāja maksas pakalpojumu cenrādi, kas iekļauts Piegādātāja Papildinformācijā. Lietotājs atlīdzina DoorToDoor arī jebkādus citus zaudējumus, kas šajā punktā norādītajā gadījumā ir radušies DoorToDoor, 3 (trīs) darba dienu laikā saskaņā ar DoorToDoor iesniegto Papildu rēķinu.
6.6. Noteikumu 6.5.punktā noteiktajā gadījumā Lietotājam netiek atmaksāta par Sūtījuma nosūtīšanu veiktā samaksa.
6.7. Soda nauda. Gadījumā, ja Lietotājs/Nosūtītājs/Saņēmējs pārkāpj Noteikumu 6.4.punktu un Sūtījumā tiek ievietoti priekšmeti, kas aizliegti atbilstoši Noteikumu 6.4.punktam, tostarp konkrētā izvēlētā Piegādātāja Papildinformācijā norādītajam, Lietotājam, kurš bijis atbildīgs par Sūtījuma saturu, ir pienākums samaksāt DoorToDoor soda naudu EUR 130 apmērā par katru aizliegtos priekšmetus saturošo sūtījumu. Šajā punktā noteikto soda naudu Lietotājs samaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga DoorToDoor Papildu rēķina nosūtīšanas dienas. Rēķins tiek nosūtīts, izmantojot Lietotāja paziņoto elektroniskā pasta adresi.
6.8. Lietotājs nodrošina nosūtāmā objekta iepakošanu, ievērojot BUJ sadaļā publicētās vadlīnijas Sūtījuma sagatavošanai nodošanai kurjeram un konkrētā Piegādātāja Papildinformāciju. Lietotājs ir atbildīgs par iepakojuma piemērotību nosūtāmā objekta aizsardzībai un saglabāšanai pārvadāšanas laikā. Uz Sūtījuma iepakojuma Lietotājam ir pienākums pašam droši piestiprināt konkrētajam Sūtījumam sagatavoto un Lietotājam nosūtīto vai izsniegto Sūtījuma pavadlapu.
6.9. Jebkurš Piegādātājs ir tiesīgs atteikties pieņemt no Lietotāja sūtījumu, ja tā iepakojums neatbilst šajā punktā un Piegādātāja pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādītajiem nosacījumiem, iepakojums ir bojāts, iepakojums nenodrošina drošu Sūtījuma transportēšanu, nav norādīta transportēšanai nepieciešamā informācija vai nav izmantota speciālā Sūtījuma pavadlapa.
6.10. Lietotājam ir pienākums nodrošināt Sūtījuma nodošanu Piegādātājam punktā, kas sasniedzams ar piegādes transportu, kā arī ir pienākums nodrošināt Sūtījuma nodošanu Pasūtījuma veidlapā noteiktajā vietā un laikā, neradot Piegādātāja kurjera dīkstāvi.
6.11. Lietotājs atbild par to, ka, kamēr Sūtījums atrodas Piegādātāja pārziņā, Sūtījuma saturs un iepakojums nevar sabojāt Sūtījumu, Sūtījuma iepakojumu un citus piegādes transportā vai Piegādātāja noliktavā esošus objektus, kā arī nevar kaitēt Piegādātāja personālam, telpām un piegādes transportam.
6.12. Lietotājs atbild par zaudējumiem, kas rodas DoorToDoor, Piegādātājam, to darbiniekiem un trešajām personām Sūtījuma, ar Sūtījumu saistītās informācijas, iepakojuma, pavaddokumentu neatbilstības vai Lietotāja/Nosūtītāja/Saņēmēja darbības, bezdarbības vai šo Noteikumu neievērošanas rezultātā. Cita starpā Lietotājs sedz DoorToDoor pieprasītos izdevumus sakarā ar Lietotāja rīcības dēļ radušos dīkstāvi, nepareizu vai viltus izsaukumu atbilstoši konkrētā Piegādātāja cenrādim, par ko DoorToDoor izsniedz Lietotājam attiecīgu Papildu rēķinu.  

7. SŪTĪJUMA PIEGĀDES NOTEIKUMI 
7.1. Lietotāja Sūtījuma piegāde tiek nodrošināta atbilstoši veiktajam Pasūtījumam, ievērojot konkrētā Piegādātāja piegādes nosacījumus. Piegādātājs izvēlas Sūtījuma uzglabāšanas, transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un saglabāšanas veidu, ievērojot uz Sūtījuma iepakojuma norādītās īpašās Sūtījuma pazīmes.
7.2. Ja Saņēmējs atsakās pieņemt Sūtījumu un/vai pēc Piegādātāja kurjera pieprasījuma uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai parakstīties par Sūtījuma saņemšanu, Sūtījums netiek izsniegts Saņēmējam un tiek atgriezts Piegādātāja noliktavā. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs rīkojas ar Sūtījumu atbilstoši tā Speciālajiem nosacījumiem.
7.3. Ja Lietotāja norādītā piegādes adrese nav atrodama, Saņēmējs nav sastopams un sazvanāms vai Noteikumu 7.2. punktā noteiktajā gadījumā, Piegādātājs rīkojas ar Sūtījumu atbilstoši tā Speciālajiem nosacījumiem. Par Sūtījuma atkārtotu piegādi, piegādes adreses maiņu, atgriešanu Sūtītājam vai glabāšanu Piegādātājs ir tiesīgs piemērot papildu samaksu atbilstoši konkrētā Piegādātāja nosacījumiem, par ko DoorToDoor izsniedz Lietotājam attiecīgu Papildu rēķinu. Gadījumā, ja Nosūtītājs atsakās pieņemt Sūtījumu atpakaļ vai nav sasniedzams, Sūtījums tiek iznīcināts.
7.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par Sūtījuma saglabāšanu ar brīdi, kad Piegādātāja kurjers ir pieņēmis Sūtījumu, līdz brīdim, kad Sūtījums ir nogādāts Saņēmējam vai atgriezts Nosūtītājam. Sūtījuma piegādes brīdis tiek fiksēts atbilstoši konkrētā Piegādātāja noteikumiem.
7.5. Ja Piegādātāja Papildinformācijā nav noteikts citādi, Pasūtījums ir uzskatāms par izpildītu (Sūtījums – par piegādātu) brīdī, kad Sūtījums ir piegādāts norādītajā piegādes adresē, Pick-up punktā, ievietots Pakomātā, piegādāts pasta nodaļā, nodots Saņēmēja kaimiņam, atstāts piegādes adresē vai ievietots pastkastē, par ko veikta Piegādātāja kurjera atzīme piegādes dokumentos. Lietotājs nodrošina, ka Saņēmējs izņem Sūtījumu Pick-up punktā vai Pakomātā, ievērojot Piegādātāja noteiktos termiņus.
7.6. Lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka persona, kas atrodas noteiktajā Sūtījuma piegādes laikā un vietā, ir uz Sūtījuma norādītais Saņēmējs vai persona, kura ir tiesīga pieņemt Sūtījumu Saņēmēja vārdā. Piegādātājam nav pienākuma pārbaudīt Saņēmēja personu apliecinošu dokumentu, kā arī nav pienākuma iegūt Saņēmēja parakstu par Sūtījuma saņemšanu. Tomēr pēc Piegādātāja kurjera pieprasījuma Saņēmējam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru un/vai parakstīties par Sūtījuma saņemšanu.
7.7. Piegādātājs pieņem un nodod Sūtījumu, pārbaudot tikai Sūtījuma vienību skaitu un iepakojuma stāvokli. Ja konstatēti iepakojuma bojājumi, kas radušies piegādes laikā, Piegādātāja pārstāvis pēc Saņēmēja pieprasījuma kopā ar Saņēmēju pārbauda bojātās Sūtījuma vienības, tās atverot, sastādot aktu un veicot attiecīgas atzīmes Sūtījuma pavadzīmē par konstatētajiem bojājumiem, kā arī veicot bojājumu fotofiksāciju.
7.8. Lietotājs uzņemas atbildību par to, ka Saņēmējs pieņem tikai tam adresētus Sūtījumus. Gadījumā, ja Saņēmējs ir nepamatoti pieņēmis viņam neadresētu un nepiederošu Sūtījumu, Lietotājam un Saņēmējam ir pienākums par to nekavējoties paziņot DoorToDoor un par saviem līdzekļiem nodrošināt nepamatoti pieņemtā Sūtījuma nodošanu atpakaļ Piegādātājam. Gadījumā, ja Lietotājs un Saņēmējs neizpilda šī punkta nosacījumus, tiem var tikt piemērota pilna atbildība par DoorToDoor, trešajām personām un Piegādātājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī Nosūtītājs, Saņēmējs un Lietotājs zaudē tiesības izteikt pretenzijas par nepareizi piegādātu Sūtījumu.
7.9. Gadījumā, ja Sūtījums nav piegādāts noteiktajā laikā Nosūtītāja, Saņēmēja vai Lietotāja vainas dēļ, DoorToDoor un Piegādātājs neuzņemas atbildību par Sūtījuma nepiegādāšanu īstajā laikā.
7.10. Piedāvājumos norādītajam iespējamam Sūtījuma piegādes laikam ir informatīvs raksturs, un DoorToDoor neuzņemas atbildību par Sūtījuma piegādi noteiktajā laikā, ja vien šādu atbildību nav tieši uzņēmies Piegādātājs. Jebkurā gadījumā DoorToDoor un Piegādātājs neuzņemas atbildību par Sūtījuma piegādi noteiktajā laikā, ja Lietotājs ir kavējis Rēķina apmaksu vai Sūtījuma nodošanu kurjeram vai ja Saņēmējs nav bijis sasniedzams piegādes adresē.
7.11. Lietotājs veic visas nepieciešamās darbības attiecībā uz normatīvo aktu izpildi muitas procedūru īstenošanai, patstāvīgi sagatavojot visu nepieciešamo dokumentāciju, nomaksājot ar to saistītos nodokļus un izpildot citas normatīvo aktu prasības.

8. ATBILDĪBA UN IEROBEŽOJUMI 
8.1. Izmantojot Platformu, Lietotājs apstiprina, ka apzinās, ka DoorToDoor pati nesniedz piegādes pakalpojumus, bet nodrošina starpniecības pakalpojumu, noformējot piegādes Pasūtījumu starp Lietotāju un tā izvēlēto Piegādātāju.
8.2. Platforma nodrošina informācijas sniegšanu par Piegādātāju piedāvājumiem, Piegādātāju sniegtās informācijas attēlošanu un starpniecību piegādes (nosūtīšanas un saņemšanas) Pasūtījuma noformēšanā un Lietotāja maksājumu veikšanā.
8.3. DoorToDoor neatbild par Lietotāja izvēli saņemt konkrēto Pakalpojumu no konkrētā Piegādātāja.
8.4. Lietotājs atbild par šo Noteikumu, kā arī jebkura izvēlētā Piegādātāja Speciālo nosacījumu pārkāpumiem tieši DoorToDoor. Lietotājs sedz visus zaudējumus, kas DoorToDoor ir radušies Lietotāja vainas dēļ, tostarp sakarā ar valsts vai pašvaldības institūciju uzliktiem sodiem, sankcijām, jebkādiem Lietotāja, Nosūtītāja vai Saņēmēja rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ izraisītiem līgumsodiem, zaudējumiem, procentiem vai citām sankcijām, kas DoorToDoor ir bijušas jāmaksā Piegādātājam vai jebkurai trešajai personai.
8.5. Visas Lietotāja pretenzijas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi, Lietotājs iesniedz DoorToDoor, ievērojot šo Noteikumu 9. sadaļu. DoorToDoor nodod Lietotāja pretenzijas Piegādātājam, kas tās izskata atbilstoši Piegādātāja Papildinformācijai. DoorToDoor veic Lietotājam pienākošās kompensācijas izmaksu gadījumos, kad Piegādātājs ir atzinis Lietotāja pretenzijas par pamatotām un attiecīgo kompensāciju ir izmaksājis DoorToDoor.
8.6. DoorToDoor atbildība par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem ir ierobežota līdz katram Piegādātājam noteiktajiem atbildības ierobežojuma sliekšņiem. Attiecībā uz apdrošinātiem Sūtījumiem piemērojami katra Piegādātāja Speciālie nosacījumi.
8.7. Lietotājam ir pienākums nenodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja Lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties veikt paroles nomaiņu, ja Lietotājam pašam ir iespējams pieslēgties savam Portāla profilam, un ziņot Portāla uzturētājam, izmantojot e-pasta adresi: Portālā esošo kontaktformu “Sazinies ar mums”.
8.8. DoorToDoor neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kas ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot traucējumus Portāla darbībā, kas nav saistīti ar 8.9.punktā norādītajiem apstākļiem.
8.9. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Portālā un izmantotu Portālu.
8.10. Portāls nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un Portālu.
8.11. Lietotājs sedz visus zaudējumus, kas DoorToDoor radušies Lietotāja vainas dēļ, tostarp sakarā ar valsts vai pašvaldības institūciju uzliktiem sodiem, sankcijām, jebkādiem Lietotāja rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ izraisītiem līgumsodiem, zaudējumiem, procentiem vai citām sankcijām, kas DoorToDoor ir bijušas jāmaksā Piegādātājam vai jebkurai trešajai personai.

9. PRETENZIJU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA
9.1. Lietotājam, Nosūtītājam un Saņēmējam ir tiesības rakstveidā iesniegt pretenzijas DoorToDoor par Piegādātāju pieļautiem pārkāpumiem Pasūtījuma izpildē, ievērojot šo Noteikumu 9. sadaļas nosacījumus. Jebkāda pretenziju pieteikšana Piegādātājiem notiek tikai ar DoorToDoor starpniecību. Gadījumā, ja Lietotājs, Nosūtītājs vai Saņēmējs patvaļīgi vēršas pie Piegādātāja, DoorToDoor neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz pretenzijā ietverto jautājumu.
9.2. Lietotājam ir tiesības rakstveidā iesniegt pretenzijas par tieši DoorToDoor pieļautiem šo Noteikumu vai Privātuma politikas pārkāpumiem, kas nav tieši saistīti ar Sūtījuma piegādes nodrošināšanu, ievērojot 9.6. punktā noteikto pretenzijas iesniegšanas kārtību, 5 (piecu) darba dienu laikā no pārkāpuma dienas. Šajā punktā minētajā pretenzijā norādāma Noteikumu 9.7.1., 9.7.2. un 9.7.3. punktā noteiktā informācija.
9.3.Par jebkādiem redzamiem Sūtījuma vai tā iepakojuma bojājumiem, kā arī iztrūkumu vai nepareiza Sūtījuma piegādi pretenzijas izsakāmas piegādes brīdī, par ko Saņēmējs un Piegādātāja kurjers veic šo Noteikumu 7.7. punktā minētās fiksācijas. Gadījumā, ja Piegādātāja kurjers nav pieņēmis Saņēmēja pretenziju, Lietotājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās dienas laikā iesniegt šajā punktā noteikto pretenziju DoorToDoor, ievērojot šo Noteikumu 9. sadaļu.
9.4. Gadījumos, kad Sūtījuma trūkumi nav bijuši acīmredzami un ir konstatēti pēc Sūtījuma atvēršanas, pretenzija var tikt iesniegta turpmāk norādītajos termiņos:
9.4.1. 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Sūtījuma pieteikuma (Pasūtījuma) iesniegšanas dienas Portālā, ja pretenzija tiek iesniegta par Sūtījuma nepieņemšanu no Piegādātāja kurjera puses;
9.4.2. 2 (divu) darba dienu laikā no Sūtījuma piegādes dienas, ievērojot 7.4. un 7.5. punktu;
9.4.3. 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Sūtījuma saņemšanas dienas, ja pretenzija tiek iesniegta par Noteikumu 9.3. punktā norādītajiem jautājumiem un Sūtījums ir piegādāts netieši – ar Pakomāta starpniecību, Pick-up punktā, ievietots pastkastītē, atstāts adresē, nenododot personīgi Saņēmējam vai citai personai.  Šī punkta izpratnē Sūtījuma saņemšanas diena ir diena, kad Saņēmējs izņēmis Sūtījumu no Pakomāta, Pick-up punkta vai kad Piegādātāja kurjers to ir atstājis adresē vai ievietojis pastkastē.
9.5. Pretenzija ir uzskatāma par iesniegtu atbilstošā termiņā, ja tā ne vēlāk kā pēdējā termiņa dienā līdz pulksten 17.00 pēc Latvijas laika ir saņemta DoorToDoor birojā, e-pastā vai caur Portāla kontaktformu “Sazinies ar mums”. Gadījumā, ja pretenzijas ir iesniegtas, neievērojot Noteikumu 9.3. un 9.4. punktā noteiktos termiņus, DoorToDoor ir tiesības pieņemt lēmumu par pretenziju nodošanu Piegādātājam. DoorToDoor ir tiesības neizskatīt un nenodot Piegādātājam pretenzijas, kas iesniegtas, neievērojot Noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. punktā noteiktos termiņus.
9.6. Pretenzijas atbilstoši Noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. punktam ir iesniedzamas, izmantojot Portāla sadaļā “Noteikumi” pieejamo pretenzijas formu. Parakstītu pretenziju Lietotājs, Nosūtītājs vai Saņēmējs nosūtīta uz DoorToDoor e-pastu info@doortodoor.eu. Pretenzija uzskatāma par parakstītu, ja tā parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukāta, parakstīta ar roku un ieskenēta PDF vai JPG formātā.
9.7. Lietotājs, Nosūtītājs vai Saņēmējs pretenzijā norāda un tai pievieno turpmāk norādīto informāciju un dokumentus:
9.7.1. pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī tālruņa numuru un bankas konta numuru, ja pretenzija saistīta ar zaudējumu kompensēšanu;
9.7.2. informāciju par Pasūtījumu, kas ir pamats pretenzijas iesniegšanai (Sūtījuma numurs, nosūtīšanas datums, Saņēmēja vārds, Sūtījuma deklarētā vērtība);
9.7.3. detalizētus lietas apstākļus, pretenzijas būtību, pretenzijas iesniedzēja prasījumus, pretenzijas summu un tās skaidru aprēķinu un pamatojumu;
9.7.4. Sūtījuma rēķina/pavadzīmes, ja tāds ir, kopiju;
9.7.5. Sūtījuma fotogrāfijas, kurās redzami Sūtījuma bojājumi;
9.7.6. ja Sūtījuma bojājums ir atklāts Sūtījuma piegādes brīdī vai piegādes gaitā, – Piegādātāja un, ja iespējams, Lietotāja, Nosūtītāja vai Saņēmēja parakstītu aktu par konstatēto bojājumu, iztrūkumu vai nepareizu Sūtījumu.
9.8. DoorToDoor Lietotāja, Nosūtītāja vai Saņēmēja pretenziju izskata un gadījumā, ja uzskata, ka pastāv pamats Pretenzijas iesniegšanai Piegādātājam, to nekavējoties iesniedz attiecīgajam Piegādātājam, kas nodrošinājis konkrēto Pasūtījumu, par ko iesniegta pretenzija, ievērojot Piegādātāja noteiktos pretenziju iesniegšanas termiņus.
9.9. DoorToDoor ir tiesības pretenzijas iesniedzējam pieprasīt papildu informāciju un dokumentus saistībā ar iesniegto pretenziju, īpaši gadījumā, ja šādu pieprasījumu ir izdarījis Piegādātājs.
9.10. DoorToDoor sniedz atbildi uz pretenziju pēc tam, kad pretenziju ir izskatījis un lēmumu pieņēmis Piegādātājs. DoorToDoor jebkurā gadījumā sniedz starpatbildi vai galīgo atbildi uz pretenziju 40 (četrdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, ievērojot 9.5. punktu. Lietotājs, Nosūtītājs vai Saņēmējs apzinās, ka Piegādātājam ir tiesības pagarināt pretenziju izskatīšanas termiņu uz neierobežotu laiku gadījumā, ja nepieciešams veikt papildu izmeklēšanu.
9.11. Gadījumā, kad Piegādātājs pēc pārbaudes veikšanas pretenziju par nozaudētu vai bojātu Sūtījumu ir atzinis par pamatotu, Lietotājam ir tiesības no DoorToDoor saņemt kompensāciju nozaudētās vai bojātās preces patiesās tirgus vērtības vai faktisko zaudējumu apmērā, nepārsniedzot Piegādātāja Papildinformācijā paredzēto apmēru. Kompensācija pretenzijas iesniedzējam (Lietotājam, Nosūtītājam vai Saņēmējam) tiek izmaksāta gadījumā un pēc tam, kad to no Piegādātāja ir saņēmusi DoorToDoor.
9.12. Lietotājam, Saņēmējam un Nosūtītājam netiek kompensēti netiešie un nejaušie zaudējumi, tostarp atrautā peļņa, kā arī netiek izmaksāta kompensācija par nemantisko kaitējumu.
9.13. Pēc kompensācijas par bojāto vai nozaudēto Sūtījumu izmaksas pretenzijas iesniedzējam Sūtījums pāriet Piegādātāja, bet apdrošināta sūtījuma gadījumā – apdrošināšanas kompānijas īpašumā, ja to paredz konkrētā Piegādātāja Speciālie nosacījumi.
9.14. Likumā noteiktos gadījumos patērētājiem, kas ir izmantojuši Portāla pakalpojumus, ir tiesības strīda risināšanai vērsties pie ārpustiesas strīdu risinātāja. Informācija par ārpustiesas strīdu risinātājiem pieejama vietnē http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze.
9.15. Lietotājs, Saņēmējs vai Nosūtītājs un/vai DoorToDoor savu interešu aizsardzībai var vērsties Latvijas Republikas tiesā. Jebkurā strīdu izšķiršanā starp Lietotāju, Saņēmēju vai Nosūtītāju un DoorToDoor tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

10. SAZIŅA UN KONFIDENCIALITĀTE
10.1. DoorToDoor ievēro konfidencialitāti attiecībā uz Lietotāja personas datiem, informāciju par Lietotāja Pasūtījumiem. Visi Lietotāja dati un cita informācija, kuru Lietotājs ir ievadījis Portālā Pasūtījuma noformēšanai, tiek glabāta, izmantota un nodota tikai atbilstoši Privātuma politikai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Lietotājs un DoorToDoor saprot, ka Pasūtījuma izpildes gaitā var tikt atklāta informācija par Lietotāja, DoorToDoor vai Piegādātāja darbību, kuru informācijas īpašnieks uzskata par konfidenciālu un tam piederošu. Persona, kurai kļuvusi pieejama konfidenciāla informācija, apņemas nodrošināt tās konfidencialitāti un izmantot tikai nolūkā, kādā tā tikusi nodota.
10.3. Lietotājs un DoorToDoor apņemas pielikt visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no to darbinieku, apakšuzņēmēju un citu personu puses, kuri, pildot savus darba pienākumus, var saņemt pieeju Lietotāja vai DoorToDoor konfidenciālajai informācijai.
10.4. DoorToDoor un Piegādātājs saziņai ar Lietotāju izmanto Lietotāja Portāla profilā vai Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi. Šādā formā nosūtīta informācija ir pielīdzināma rakstveidā nosūtītai informācijai. Piegādātāju noteikumos norādītos gadījumos un ar Lietotāja piekrišanu informācija Lietotājam var tikt nosūtīta ar SMS uz Lietotāja norādīto telefona numuru.
10.5. Lietotājs saziņai ar DoorToDoor izmanto Portālā esošo kontaktformu “Sazinies ar mums”.

11. FORCE MAJEURE
11.1. Lietotājs un DoorToDoor tiek atbrīvoti no atbildības par saistību neizpildi, ja tā radusies tādu nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) rezultātā, kas ir ārpus to kontroles un kurus tie nav varējuši paredzēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi turpmāk norādītie apstākļi: dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, nemieri, karadarbība, sacelšanās, tādi valsts institūciju lēmumi un rīkojumi, kas aizliedz DoorToDoor sniegto Pakalpojumu izpildi vai padara to neiespējamu.
11.2. Gadījumā, ja force majeure apstākļi ilgst vairāk par 1 (vienu) mēnesi, Lietotājs un DoorToDoor ir tiesīgi atkāpties no to savu pienākumu izpildes, kuru neizpilde radusies force majeure apstākļu ietekmē, ja tiesīgā persona ir pienācīgi un nekavējoties paziņojusi otram par force majeure apstākļu iestāšanos, pievienojot attiecīgus force majeure apstākļus apstiprinošus pierādījumus.

12. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
12.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības uz Portālā nodrošināto Pakalpojumu Platformu un Portālu, kā arī visa Portālā publicētā informācija, tostarp Noteikumi, BUJ un Privātuma politika, pieder SIA “DOOR TO DOOR”, reģistrācijas numurs 43603088149.

APSTIPRINĀTI
SIA “DOOR TO DOOR”
 03.12.2020.

Iesniegums par nekvalitatīvu piegādi/Pretenzijas pieteikuma veidlapa

Mēs apkopojam un apstrādājam Jūsu personisko informāciju šādiem mērķiem: Analīze. Uzzināt vairāk